REGULAMIN Korzystania ze strony

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin przedstawia zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: https://www.ems-dental.com/pl/ (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”), realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 344), należącej do spółki EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 188H, kod pocztowy: 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753311, NIP: 6342937960, REGON: 381580663 (dalej zwana również jako „EMS Poland”) – która to spółka jest administratorem serwisu.

W szczególności Regulamin określa:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

W momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każda osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do przestrzegania treści Regulaminu. Tym samym, jeżeli Użytkownik ma dostęp do Serwisu i go odwiedza oraz korzysta z oferowanych przez EMS Poland dodatkowych funkcjonalności/usług Strony takich jak formularz kontaktowy, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Serwisu zgodnie z treścią Regulaminu – zobowiązany jest on do niekorzystania z witryny oraz oferowanych przez nią zasobów.

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Strony EMS Poland świadczy usługi:
 • w zakresie usług informacyjnych dla Użytkowników – polegających na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Strony poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL na Stronie, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez EMS Poland.
 • umożliwienia kierowania zapytań do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie i kierowanie odpowiedzi przez EMS Poland do użytkownika na zapytania zawarte uprzednio w formularzu;
 • EMS Poland zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz innymi okolicznościami niezawinionymi przez EMS Poland, a także przerwami w funkcjonowaniu Strony spowodowanymi jej konserwacją lub dokonywanymi usprawnieniami Strony czy też spowodowanych koniecznością rozwiązywania problemów technicznych.
 • EMS Poland zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Strony z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie – w tym zaprzestania świadczenia usług formularza kontaktowego.
 • Wszystkie Usługi świadczone przez EMS Poland za pośrednictwem Strony są bezpłatne.

 

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony.

Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego URL należącego do Strony, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zawarta.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze wszystkich adresów URL należących do Serwisu.

 • Formularz kontaktowy

Użytkownicy po podaniu adres e-mail, imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania, mogą kierować zapytania do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „O nas”. Usługa będzie świadczona jednorazowo do chwili przesłania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane zapytanie w wiadomości e-mail.

 

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 •  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, posiadająca włączoną obsługę plików Cookies oraz obsługi Javascript;.

Rekomendowane przez EMS Poland wersje przeglądarek internetowych: Chrome 66, Safari 13, Mozilla Firefox 73, Internet Explorer 11.

Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 

§ 5 Warunki korzystania ze Strony przez Użytkownika. Zmiana treści Strony.

Odesłania do stron podmiotów trzecich.

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej EMS Poland oraz podmiotów trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub powodujących zakłócenia i przerwy w działaniu Serwisu.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów sprzecznych z przepisami prawa, w tym do rozpowszechniania lub wysyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich i mogących działać na ich szkodę. EMS Poland ma prawo do odmowy dostępu do strony internetowej użytkownikowi lub poszczególnych jej elementów (zasobów i funkcjonalności) z powodów, które uzna za słuszne i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika z uwagi na dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub inne dokonane przez niego naruszenie prawa.
 • Informacje w zakresie usług i produktów EMS Poland podawane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i prezentacji EMS Poland i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Powyższe informacje nie zastępują również żadnych aktualnych informacji o instrukcji produktu lub instrukcji użytkowania.
 • EMS Poland nie udziela żadnych gwarancji na kompletność ani dokładność informacji podanych na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tej witryny i za wszelkie działania podejmowane na podstawie dostarczonych informacji. Wszelkie błędy lub pominięcia w treści witryny nie mogą być użyte EMS.
 • Niektóre produkty i aplikacje nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o dostępności produktu w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
 • EMS Poland zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji na naszej stronie internetowej w całości lub w części bez uprzedzenia i według naszego uznania.
 • Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi witrynami, które nie są kontrolowane przez EMS Poland. EMS Poland nie ma kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów. W szczególności EMS Poland nie może odpowiadać za treść polityk prywatności i not prawnych lub funkcjonowanie zewnętrznych stron internatowych, do których odesłania zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej lub które zawierają odesłania do tej strony.

 

§ 6 Prawa autorskie

 • Układ Serwisu i wszystkie opublikowane na nim treści, w tym, między innymi, informacje o usługach, zdjęcia oraz artykuły podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity z 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 200 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 286).
 • Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie, w całości lub w części, bez względu na formę, podlega pisemnej zgodzie EMS Poland.
 • Użytkownik może drukować lub pobierać treści Serwisu na lokalny twardy dysk, wyłącznie w celach informacyjnych, a nie do użytku komercyjnego.

 

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności. Polityka plików Cookies.

 • EMS Poland przetwarza zgromadzone dane osobowe Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików Cookies określone zostały w Polityce ochrony prywatności oraz w Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie pod właściwymi zakładkami „Polityka prywatności” oraz „Polityka Cookies”.
 • Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych za pomocą Strony. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ems-poland.com lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby EMS Poland wskazany w § 1 Regulaminu.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu a w przypadku osób prawnych nazwę oraz adres siedziby i dane kontaktowe osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu), a także zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • EMS Poland dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Użytkownika, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, EMS Poland powiadomi użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny.
 • O rezultacie rozpatrzenia reklamacji EMS Poland powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, zwłaszcza jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez EMS Poland lub zmiany obowiązującego prawa.
 • Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. EMS Poland poinformuje użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, w przypadku zaś braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 • Klient będący konsumentem posiada przykładowo następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między klientem a sprzedawcą;

 c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 d) może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.