Polityka ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021 r.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. z siedzibą pod adresem: Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Szwajcaria („We” lub „EMS”) i jej podmioty stowarzyszone dokładają wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawy, w oparciu o które przetwarzamy zbierane przez nas i przekazywane nam dane osobowe. Dowolny członek naszej grupy, w tym nasze podmioty stowarzyszone, nasza nadrzędna spółka holdingowa oraz jej podmioty podrzędne, może przekazać EMS przetwarzane przez nią dane osobowe dla prawnie uzasadnionych celów biznesowych.

Niniejsza Polityka prywatności opiera się na zasadach przewodnich przedstawionych w europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”). W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych przez jakiegoś innego członka naszej grupy z siedzibą poza Europą, mogą jednak głównie obowiązywać lokalne przepisy prawa o ochronie danych.

Należy uważnie przeczytać poniższą Politykę prywatności, aby zrozumieć nasze podejście i praktyki dotyczące danych osobowych, postępowania z nimi i podstaw, w oparciu o które udostępniamy je stronom trzecim.

Odwiedzając serwisy internetowe EMS i/lub rejestrując się w jakieś usłudze i/lub podając informacje na Twój temat, akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o praktyki określone w niniejszej Polityce prywatności. Nasze serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do i z serwisów internetowych naszej sieci partnerów, reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych lub innych odnośnych serwisów internetowych. Klikając na odnośnik do tego typu serwisów internetowych, należy pamiętać, że mają one własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie polityki. Należy zapoznać się z treścią tych polityk przed przesłaniem danych osobowych do takich serwisów internetowych.

 

RODZAJE DANYCH, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ NA TWÓJ TEMAT

Możemy zbierać i przetwarzać poniższe dane na Twój temat:

 • Możesz przekazać nam informacje na Twój temat, wypełniając formularze w tym serwisie internetowym lub formularze papierowe podczas wydarzeń, lub kontaktując się z nami przez telefon, za pośrednictwem e-maila, smsa lub w inny sposób. Obejmuje to informacje zapewniane podczas rejestrowania się w naszym serwisie internetowym, aby z niego korzystać, subskrybowania naszych usług lub zapisywana się do otrzymywania biuletynu. Przekazywane nam informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, dane logowania w przypadku rejestracji w naszych usługach online, numer telefonu, język i kraj.
 • Możemy również dodatkowo uzyskać i przetwarzać dane na Twój temat za pośrednictwem innych obsługiwanych przez nas serwisów internetowych. Współpracujemy również ściśle ze stronami trzecimi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami zapewniającymi usługi techniczne i dostawcze, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami usług wyszukiwania informacji) oraz możemy od nich uzyskiwać informacje na Twój temat.
 • Możemy również zbierać inne informacje, aby zarządzać naszym serwisem internetowym, takie jak informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawca usługi internetowej, liczba kliknięć, ustawienia strefy czasowej, wersja przeglądarki, system operacyjny i przeglądane strony.
 • Możemy przetwarzać dane osobowe zebrane na Twój temat w ramach stosunku umownego i/lub handlowego, takie jak informacje kontaktowe, historia naszych interakcji, zakupy u nas i informacje o użytkowaniu naszych produktów, adresy dostawy oraz inne dane banku/płatności.
 • Możemy również przetwarzać inne treści, takie jak opinie, ankiety i zdjęcia/nagrania wideo za Twoją jednoznaczną zgodą.

 

DLACZEGO EMS ZBIERA DANE OSOBOWE I JAK JE WYKORZYSTUJE

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie, jeśli istnieje podstawa prawna, taka jak Twoja zgoda, jeśli jest to konieczne do zawarcia stosunku umownego, zrealizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. działania z zakresu bezpośredniego marketingu), wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub jeśli jesteśmy do tego upoważnieni.

EMS może używać Twoich danych osobowych do wszystkich lub niektórych z poniższych celów:

 • Komunikacja marketingowa: aby zapewnić informacje o produkcie lub usłudze, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; aby zapewnić informacje o towarach i usługach podobnych do tych, z których już korzystałeś(aś); aby spersonalizować wyświetlane treści. Możesz jednak sprzeciwić się tego typu przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli się sprzeciwisz, przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów bezpośredniego marketingu.
 • Obsługa klienta: aby zapewnić obsługę klienta, aby świadczyć usługę lub korespondować z Tobą w związku z usługami i produktami EMS, aby powiadomić o zmianach dotyczących naszych usług, jeśli się na to zdecydujesz; aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, skargi i zapewnić ogólne informacje zwrotne dotyczące naszych produktów.
 • Wywiązanie się z umowy i stosunki handlowe: możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne do prawidłowego wywiązywania się z umowy zawartej między Tobą a EMS. Może to obejmować sprzedaż i dystrybucję produktów oraz zarządzanie posprzedażowe naszymi produktami i usługami.
 • Zarządzenie serwisem internetowym: aby zarządzać naszymi serwisami internetowymi i w celach działań wewnętrznych, w tym do celów opracowywania produktów, diagnostyki, analizy danych, testowania, badań, statystycznych i przeprowadzania ankiet; aby udoskonalić nasze serwisy internetowe i zapewnić, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i na Twoim komputerze lub innym urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego.
 • Ocena zachowania: możemy przetwarzać dane osobowe, aby przeprowadzić ocenę na poziomie grupowym ogólnego zachowania klientów w celach zarządzania systemem i zgłaszania zebranych informacji statystycznych dotyczących wzorców przeglądania i działań.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

EMS nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, a jej serwisy internetowe nie są przeznaczone dla dzieci. Jeśli EMS odkryje, że przypadkowo zebrała dane osobowe dzieci, niezwłocznie usunie tego typu dane.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

EMS i wszyscy członkowie jej grupy będą przechowywali dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane i/lub zgodnie z konkretnymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych określonymi w przepisach krajowych.

W szczególności na mocy prawa szwajcarskiego będzie obowiązywało, co następuje:

Informacje dotyczące zgodnych z prawem transakcji zawieranych między Tobą a EMS będą zachowywane przez okres 10 lat od zakończenia zgodnej z prawem transakcji na mocy ogólnego ograniczenia okresu obowiązującego dla roszczeń cywilnych w Szwajcarii.

Na mocy szwajcarskich przepisów prawa dotyczących rachunkowości i opodatkowania informacje rozliczeniowe zachowuje się przez okres 10 lat od momentu zamknięcia roku rozliczeniowego, którego dotyczą.

Informacje kontaktowe (imiona i nazwiska, adresy pocztowe i e mailowe, numery telefonów) wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego można przechowywać przez nieograniczony czas, jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, chyba że zwrócisz się do EMS o usunięcie informacji lub zaprzestanie przetwarzania ich.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Możemy udostępniać przekazane nam informacje osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy, w tym naszym podmiotom stowarzyszonym, naszej nadrzędnej spółce holdingowej oraz jej podmiotom podrzędnym do prawnie uzasadnionych celów biznesowych.

EMS może wywiązywać się z niektórych ze swoich funkcji, polegając na dostawcach stron trzecich do realizacji specjalistyczne działań, tj. aby uzyskać pomoc z ulepszaniem naszych serwisów internetowych, marketingu naszych produktów itp. Możemy udostępniać zapewnione przez Ciebie dane osobowe takim dostawcom, aby umożliwić im wykonywanie powierzonych zadań. Tego typu dostawcy są zobowiązani jednak do wykorzystywania otrzymanych informacji wyłącznie do celów usług realizowanych w imieniu i zgodnie z instrukcjami EMS. EMS będzie wymagała od tego typu stron trzecich, które mogą mieć siedzibę poza krajem, z którego uzyskano dostęp do serwisów internetowych lub usługi, aby przestrzegały wszystkich obowiązujących wymogów ochrony i bezpieczeństwa danych dotyczących Twoich danych.

EMS nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzeci, które zamierzają je wykorzystać do celów bezpośredniego marketingu.

Jeśli EMS sprzeda lub kupi jakiś biznes lub aktywa, EMS może ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy tego typu biznesu lub aktyw.

EMS może ujawnić informacje osobowe bez Twojej zgody, jeśli:

 • jest to wymagane lub dopuszczalne na mocy prawa,
 • jest to wymagane przez organ ścigania, aby przeprowadzić dochodzenie dotyczące działań niezgodnych z prawem,
 • uważamy, że nagła sytuacja, niezgodne z prawem działanie lub inne okoliczności stanowią uzasadnioną podstawę do zawiadomienia odnośnych organów.

 

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

EMS może przechowywać Twoje dane osobowe w różnych lokalizacjach i od czasu do czasu korzystać z pomocy zewnętrznych usługodawców.

Poniżej znajduje się ich podsumowanie:

 • Lokalne centra danych EMS w siedzibach EMS SA i innych podmiotów EMS,
 • Centra danych EMS w chmurze,
 • Systemy w chmurze (typu oprogramowanie jako usługa, z ang. SaaS) i platformy online.

Nie będziemy przesyłać danych osobowych do odbiorców poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), chyba że kraj trzeci, w którym znajduje się odbiorca, oferuje odpowiedni poziom ochrony danych lub jeśli zawarliśmy prawomocną umowę i wdrożyliśmy mechanizmy przesyłania danych lub inne konieczne zabezpieczenia.

W przypadku przesyłania poza EOG lub do kraju, gdzie poziom ochrony nie jest wystarczający, mamy obowiązek poinformowania Cię i masz prawo do zażądania od nas informacji na temat wdrożonych przez nas, odpowiednich środków zabezpieczających, mających na celu ochronę Twoich danych osobowych.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

EMS stosuje środki bezpieczeństwa zgodne z RODO. Środki wdrożone przez naszą firmę związane z bezpieczeństwem danych gwarantują odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z poufnością, integralnością, dostępnością i odpornością systemów oraz danych.

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Nasze serwisy internetowe i systemy informatyczne posiadają mechanizmy bezpieczeństwa, aby chronić przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem i modyfikacją danych będących pod naszą kontrolą.

Ograniczamy dostęp do danych osobowych do naszych pracowników i przedstawicieli stron trzecich, którzy zgodnie z naszym uzasadnionym przekonaniem muszą mieć dostęp do informacji, aby zapewnić Ci informacje lub usługi, o które się zwróciłeś(aś).

Jeśli podaliśmy Ci (lub wybrałeś(aś) własne) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszych serwisów internetowych, Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności takiego hasła.

Żadna metoda przesyłu przez internet nie jest w 100% bezpieczna. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa przesyłu danych do naszych systemów. Każdy przesył odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji zastosujemy surowe procedury i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, mające na celu zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

 

TWOJE PRAWA

Możesz się z nami skontaktować i zwrócić się o dostęp do Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Na prośbę przekażemy Ci kopię Twoich informacji osobowych.

Możesz się zwrócić do nas o skorygowanie jakiś nieścisłości w Twoich danych osobowych.

Możesz poprosić o usunięcie informacji znajdujących się na Twoim koncie. Musimy jednak zachować pewne informacje dotyczące transakcji do celów zgodności z przepisami prawnymi, więc w niektórych sytuacjach nie będziemy mogli usunąć wszystkich informacji.

Możesz zwrócić się do nas w dowolnym momencie, aby zrezygnować z subskrypcji komunikacji marketingowej. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji komunikacji marketingowej, może to zrobić, klikając link rezygnacji z subskrypcji, który znajdziesz w każdym e-mailu.

Masz prawo do uzyskania informacji o każdym zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, który zdecydujemy się przeprowadzić.

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie danych narusza przepisy prawa o ochronie danych UE, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu w kraju, w którym mieszkasz lub w innym kraju UE, gdzie Twoim zdaniem miało miejsce naruszenie.

Możesz skorzystać z Twoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z adresu podanego poniżej.

 

COOKIE

Szczegółowe informacje dotyczące ciasteczek i ochrony danych można znaleźć na dedykowanej stronie zatytułowanej „Polityka plików cookie” w serwisie internetowym naszej firmy.

 

ZMIANY DO NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

EMS zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych serwisów internetowych, aby zapewnić, że posiadasz informacje o wszelkich zmianach do niniejszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do Polityki prywatności, poinformujemy Cię o tym drogą e mailową lub za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie głównej.

Data w górnej części tej strony określa termin ostatniej aktualizacji polityki prywatności.

 

DANE KONTAKTOWE

W razie pytań, uwag lub próśb związanych z danymi osobowymi, prosimy wysłać e mail na adres: privacy@ems-ch.com lub skontaktować się z nami na:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Inspektor ochrony danych
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Szwajcaria