Tab
NL
IT
HU
NB
PL
RU
TR
ES
FR
SV
PT
FI
UA
CS
SK
EL
RO
BG
Tab
Tab

LEGAL NOTICE

This Legal Notice applies to the website of E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (hereinafter also referred to as “we”). For further details, please refer to the imprint of our website.

If you access or visit this website you accept the following conditions. If you do not agree, please do not use this website.

Limited Liability:

The information provided on this website is purely for informational purposes and for presenting E.M.S. Electro Medical Systems S.A. company and/or its line of products and services offered. However, the information on this website does not replace any current notice of a product manual or instruction for use.

Some products and applications are not available for all countries. If you need any further information about product availability in your country, please contact your local dealer.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. provides no warranties for the completeness or accuracy of the information provided on our website. We accept no liability for the content of this website and for any actions taken on the basis of the information provided. Any errors or omissions in the content of the website cannot be used against E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

We reserve the right to amend, update, supplement or delete the information on our website in whole or in part without any prior notice and in our free discretion.  
 
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of E.M.S. Electro Medical Systems S.A.  We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Copyright:

The layout of this website, and all details published on it, including but not limited to, products information, pictures, articles are protected by copyright law.
Any copying or distribution, in whole or in part, is subject to a written approval by E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
You may print or download to a local hard disk extracts for information purposes only and not for a commercial use.
All rights reserved.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op de website van E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (hierna ook "wij" genoemd). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het impressum van onze website.

IAls u deze website opent of bezoekt, accepteert u de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Beperkte aansprakelijkheid:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en om het bedrijf E.M.S. Electro Medical Systems S.A. en/of de aangeboden producten en diensten te presenteren. De informatie op deze website vormt echter geen vervanging voor een actuele kennisgeving van een producthandleiding of gebruiksaanwijzing.

Sommige producten en toepassingen zijn niet voor alle landen beschikbaar. Als u meer informatie nodig hebt over de beschikbaarheid van producten in uw land, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. biedt geen garanties voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op onze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en voor acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie. Eventuele fouten of omissies in de inhoud van de website kunnen niet tegen E.M.S. Electro Medical Systems S.A. worden gebruikt.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op onze website zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, bij te werken, aan te vullen of te verwijderen.  

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle staan van E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze sites worden geuit.

Copyright:

De lay-out van deze website en alle gegevens die erop worden gepubliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot productinformatie, afbeeldingen en artikelen, worden beschermd door het auteursrecht. Voor het kopiëren of verspreiden, geheel of gedeeltelijk, is schriftelijke toestemming nodig van E.M.S. Electro Medical Systems S.A. U mag fragmenten afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf, uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet voor commercieel gebruik.Alle rechten voorbehouden.

Avviso Legale

Il presente Avviso legale si applica al sito web di E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (di seguito anche "noi").

Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento all'impressum del nostro sito web. Se si accede o si visita questo sito web, si accettano le seguenti condizioni. Se non siete d'accordo, siete pregati di non utilizzare questo sito web.

Responsabilità limitata:

Le informazioni fornite in questo sito web hanno uno scopo puramente informativo e di presentazione della società E.M.S. Electro Medical Systems S.A. e/o della sua linea di prodotti e servizi offerti.

Tuttavia, le informazioni contenute in questo sito web non sostituiscono alcuna nota attuale del manuale del prodotto o delle istruzioni per l'uso. Alcuni prodotti e applicazioni non sono disponibili per tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei prodotti nel proprio paese, contattare il rivenditore locale. E.M.S. Electro Medical Systems S.A. non fornisce alcuna garanzia per la completezza o l'accuratezza delle informazioni fornite sul nostro sito web. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di questo sito web e per qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni fornite. Eventuali errori o omissioni nel contenuto del sito web non possono essere utilizzati contro E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Ci riserviamo il diritto di modificare, aggiornare, integrare o cancellare le informazioni presenti sul nostro sito web, in tutto o in parte, senza alcun preavviso e a nostra libera discrezione.  

Attraverso questo sito web è possibile collegarsi ad altri siti web che non sono sotto il controllo di E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Non abbiamo alcun controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali siti. L'inclusione di qualsiasi link non implica necessariamente una raccomandazione o l'approvazione delle opinioni espresse al loro interno.

Copyright:

Il layout di questo sito web, e tutti i dettagli pubblicati su di esso, compresi, ma non solo, informazioni sui prodotti, immagini, articoli sono protetti dalla legge sul copyright.

Qualsiasi copia o distribuzione, totale o parziale, è soggetta all'approvazione scritta di E.M.S. Electro Medical Systems S.A. È possibile stampare o scaricare su un disco rigido locale estratti a solo scopo informativo e non per uso commerciale.

Tutti i diritti riservati.

JOGI FELHÍVÁS

Ez a jogi nyilatkozat az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (a továbbiakban "mi") weboldalára vonatkozik.

További részletekért kérjük, olvassa el a weboldalunk impresszumát.Ha Ön belép vagy meglátogatja ezt a weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

Korlátozott Felelősség:

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. vállalat és/vagy az általa kínált termékek és szolgáltatások bemutatására szolgálnak. A weboldalon található információk azonban nem helyettesítik a termék kézikönyvének vagy használati utasításának aktuális értesítését. Egyes termékek és alkalmazások nem minden országban állnak rendelkezésre. Ha további információra van szüksége a termék országában való elérhetőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz. Az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. nem vállal garanciát a weboldalunkon található információk teljességéért vagy pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget a weboldal tartalmáért és a megadott információk alapján tett bármilyen intézkedésért.

A weboldal tartalmában található hibák vagy hiányosságok nem használhatók fel az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. ellen.Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalunkon található információkat részben vagy egészben előzetes értesítés nélkül és szabad belátásunk szerint módosítsuk, frissítsük, kiegészítsük vagy töröljük.

Ezen a weboldalon keresztül Ön olyan más weboldalakra is hivatkozhat, amelyek nem állnak az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. ellenőrzése alatt. A linkek feltüntetése nem feltétlenül jelent ajánlást vagy az azokban kifejtett nézetek támogatását.

Szerzői Jog:

A weboldal elrendezése és az azon közzétett minden részlet, beleértve, de nem kizárólagosan a termékinformációkat, képeket, cikkeket, a szerzői jog védelme alatt áll. Bármilyen másolás vagy terjesztés, akár részben, akár egészben, csak az E.M.S. Electro Medical Systems S.A. írásbeli jóváhagyásával lehetséges.

A nyomtatás vagy a helyi merevlemezre történő letöltés csak tájékoztató jellegű, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából engedélyezett.

Minden jog fenntartva.

JURIDISK MERKNAD

Denne juridiske merknaden gjelder for nettstedet til E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (heretter også kalt "vi"). For ytterligere informasjon, se avtrykket på nettstedet vårt.


Hvis du går inn på eller besøker dette nettstedet, godtar du følgende betingelser. Hvis du ikke er enig, ber vi deg om ikke å bruke dette nettstedet.


Begrenset ansvar:


Informasjonen på dette nettstedet er kun ment som informasjon og for å presentere selskapet E.M.S. Electro Medical Systems S.A. og/eller produktene og tjenestene som tilbys. Informasjonen på dette nettstedet erstatter imidlertid ikke produktmanualer eller bruksanvisninger.


Enkelte produkter og applikasjoner er ikke tilgjengelige i alle land. Hvis du trenger ytterligere informasjon om produkttilgjengelighet i ditt land, kan du kontakte din lokale forhandler.


E.M.S. Electro Medical Systems S.A. gir ingen garantier for fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen på nettstedet vårt. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på dette nettstedet eller for handlinger som utføres på grunnlag av informasjonen. Eventuelle feil eller mangler i innholdet på nettstedet kan ikke brukes mot E.M.S. Electro Medical Systems S.A.


Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere, supplere eller slette hele eller deler av informasjonen på nettstedet vårt uten forvarsel og etter eget skjønn. Gjennom dette nettstedet kan du lenke til andre nettsteder som ikke er under kontroll av E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten av disse nettstedene. Inkludering av lenker innebærer ikke nødvendigvis at vi anbefaler eller støtter synspunktene som kommer til uttrykk der.


Copyright:


Utformingen av dette nettstedet og all informasjon som publiseres på det, inkludert, men ikke begrenset til, produktinformasjon, bilder og artikler, er beskyttet av lov om opphavsrett. Enhver kopiering eller distribusjon, helt eller delvis, må godkjennes skriftlig av E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Du kan skrive ut eller laste ned utdrag til en lokal harddisk kun for informasjonsformål og ikke for kommersiell bruk.

Alle rettigheter forbeholdes.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin przedstawia zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: https://www.ems-dental.com/pl/ (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”), realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 344), należącej do spółki EMS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 188H, kod pocztowy: 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753311, NIP: 6342937960, REGON: 381580663 (dalej zwana również jako „EMS Poland”) – która to spółka jest administratorem serwisu.

W szczególności Regulamin określa:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.

W momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każda osoba z niego korzystająca zobowiązana jest do przestrzegania treści Regulaminu. Tym samym, jeżeli Użytkownik ma dostęp do Serwisu i go odwiedza oraz korzysta z oferowanych przez EMS Poland dodatkowych funkcjonalności/usług Strony takich jak newsletter, formularz kontaktowy czy rejestrację konta „Mój EMS”, akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Serwisu zgodnie z treścią Regulaminu – zobowiązany jest on do niekorzystania z witryny oraz oferowanych przez nią zasobów.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Strony EMS Poland świadczy usługi:

w zakresie usług informacyjnych dla Użytkowników – polegających na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Strony poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL na Stronie, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez EMS Poland.

umożliwienia kierowania zapytań do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie i kierowanie odpowiedzi przez EMS Poland do użytkownika na zapytania zawarte uprzednio w formularzu; usługę Newsletter – polegającą na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości e-mailowych zawierających informację dotyczące oferty i bieżącej działalności EMS Poland oraz informacji o prowadzonych akcjach promocyjnych; rejestracji i umożliwienia korzystania przez Użytkownika z konta „Mój EMS” – za pomocą konta „Mój EMS” Użytkownik może dokonać rejestracji swojego produktu na stronie internetowej i uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie możliwości przedłużenia gwarancji na wybrane produkty zakupione przez Użytkownika (przy czym rejestracja konta „Mój EMS” na Stronie stanowi jeden z warunków przedłużenia przedmiotowej gwarancji) - udzielanej na produkty zakupione przez Użytkownika, przy czym przedłużenie gwarancji nastąpić może o okres kolejnych 12 miesięcy, zaś w pozostałym zakresie udzielenie gwarancji następuje na takich samych warunkach jak gwarancja udzielana przy nabyciu produktów. Ponadto Użytkownik ma możliwość pozyskania vouchera na wybrane produkty przy rejestracji określonych produktów uprzednio zakupionych przez użytkownika. Niezależnie od powyższego rejestracja i korzystanie z konta „Mój EMS” pozwala na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości od EMS Poland dotyczących oferty i bieżącej działalności spółki, jak również pozwala na bezpośrednią komunikację z EMS Poland za pomocą formularzy kontaktowych udostępnionych po rejestracji konta.

EMS Poland zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz innymi okolicznościami niezawinionymi przez EMS Poland, a także przerwami w funkcjonowaniu Strony spowodowanymi jej konserwacją lub dokonywanymi usprawnieniami Strony czy też spowodowanych koniecznością rozwiązywania problemów technicznych.

EMS Poland zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Strony z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie – w tym zaprzestania świadczenia usług formularza kontaktowego, Newslettera oraz możliwości rejestracji i korzystania z konta „Mój EMS”.

Wszystkie Usługi świadczone przez EMS Poland za pośrednictwem Strony są bezpłatne.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony.

Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego URL należącego do Strony, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje każdorazowo zawarta.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze wszystkich adresów URL należących do Serwisu.

Formularz kontaktowy

Użytkownicy po podaniu adres e-mail, imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania, mogą kierować zapytania do EMS Poland za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt z EMS w Polsce”. Usługa będzie świadczona jednorazowo do chwili przesłania Użytkownikowi odpowiedzi na zadane zapytanie w wiadomości e-mail.

Usługa Newsletter

Korzystać z usługi Newsletter może każdy użytkownik, który udostępni swój adres e-mail i zapiszę się na Newsletter poprzez kliknięcie przycisku „subskrypcja Newslettera”. Po jego przyciśnięciu EMS wyślę na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomość z instrukcją potwierdzenia rejestracji do usługi. Potwierdzenie rejestracji do usługi Newsletter stanowi akceptację niniejszego Regulaminu oraz powoduje przyjęcie oferty EMS Poland do świadczenia usług drogą elektroniczną – co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter przez użytkownika. Umowa na korzystanie z Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony i użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi poprzez przesłanie stosownej wiadomości o rezygnacji z otrzymywania Newslettera na adres e-mail EMS Poland: info@ems-poland.com[Pch1]  lub poprzez kliknięcie na link znajdujący się we frazie o braku zgody na otrzymywanie kolejnych wiadomości, co oznacza wypowiedzenie umowy. Link ten znajduje się w każdym przesłanym Newsletterze w sekcji nagłówka lub stopki

Usługa „Mój EMS”

Poprzez podanie danych w postaci e-maila i hasła oraz potwierdzenia/weryfikacji adresu e-mail – EMS Poland oferuje możliwość rejestracji konta „Mój EMS” użytkownikowi. Korzystanie z funkcji oferowanych w ramach konta „Mój EMS” – a zatem również zawarcie umowy na świadczeniu usług drogą elektroniczną - w zakresie rejestracji produktów zakupionych przez Użytkownika, możliwości przedłużenia gwarancji, przekazywania voucherów na wybrane produkty, otrzymywania bezpośrednich wiadomości od EMS Poland i możliwości przesyłania wiadomości do EMS Poland za pomocą formularzy kontaktowych, uzależnione jest od podania dodatkowych danych w postaci: danych placówki i osoby rejestrującej placówkę w systemie: jej imienia, nazwiska, kraju, w którym mieści się placówka, tytułu zawodowego, wykonywanego zawodu oraz adresu placówki i telefonu kontaktowego, zaś w odniesieniu do samych rejestrowanych produktów – skanu faktury i numeru seryjnego urządzenia. Tym samym zawarcie umowy na świadczenie usługi w postaci udostępnienia do korzystania konta „Mój EMS” oraz skorzystania z oferowanych przez niego funkcjonalności następuje każdorazowo po podaniu wszelkich niezbędnych danych wskazanych powyżej.

Umowa na korzystanie z konta „Mój EMS” zawierana jest na czas nieokreślony i użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez EMS Poland w zakresie możliwości korzystania z konta poprzez jego usunięcie – to jest poprzez wejście w link EDYTUJ MÓJ PROFIL (dostępny w menu strony w sekcji MY EMS), a następnie poprzez kliknięcie w przycisk „Cancel account” i potwierdzenie w monicie woli usunięcia konta.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, posiadająca włączoną obsługę plików Cookies oraz obsługi Javascript;.

Rekomendowane przez EMS Poland wersje przeglądarek internetowych: Chrome 66, Safari 13,  Mozilla Firefox 73, Internet Explorer 11.

Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

§ 5 Warunki korzystania ze Strony przez Użytkownika. Zmiana treści Strony.

Odesłania do stron podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej EMS Poland oraz podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub powodujących zakłócenia i przerwy w działaniu Serwisu.

Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów sprzecznych z przepisami prawa, w tym do rozpowszechniania lub wysyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich i mogących działać na ich szkodę. EMS Poland ma prawo do odmowy dostępu do strony internetowej użytkownikowi lub poszczególnych jej elementów (zasobów i funkcjonalności) z powodów, które uzna za słuszne i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika z uwagi na dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub inne dokonane przez niego naruszenie prawa.

Informacje w zakresie usług i produktów EMS Poland podawane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i prezentacji EMS Poland i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Powyższe informacje nie zastępują również żadnych aktualnych informacji o instrukcji produktu lub instrukcji użytkowania.

EMS Poland nie udziela żadnych gwarancji na kompletność ani dokładność informacji podanych na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tej witryny i za wszelkie działania podejmowane na podstawie dostarczonych informacji. Wszelkie błędy lub pominięcia w treści witryny nie mogą być użyte EMS.

Niektóre produkty i aplikacje nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o dostępności produktu w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

EMS Poland zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji na naszej stronie internetowej w całości lub w części bez uprzedzenia i według naszego uznania.

Za pośrednictwem tej strony internetowej można łączyć się z innymi witrynami, które nie są kontrolowane przez EMS Poland. EMS Poland nie ma kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji ani poparcia wyrażanych w nich poglądów. W szczególności EMS Poland nie może odpowiadać za treść polityk prywatności i not prawnych lub funkcjonowanie zewnętrznych stron internatowych, do których odesłania zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej lub które zawierają odesłania do tej strony.

§ 6 Prawa autorskie

Układ Serwisu i wszystkie opublikowane na nim treści, w tym, między innymi, informacje o usługach, zdjęcia oraz artykuły podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity z 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019, poz. 1145), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jednolity z 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 200 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 286).

Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie, w całości lub w części, bez względu na formę, podlega pisemnej zgodzie EMS Poland.

Użytkownik może drukować lub pobierać treści Serwisu na lokalny twardy dysk, wyłącznie w celach informacyjnych, a nie do użytku komercyjnego.

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności. Polityka plików Cookies.

EMS Poland przetwarza zgromadzone dane osobowe Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików Cookies określone zostały w Polityce ochrony prywatności oraz w Polityce Cookies zamieszczonej w Serwisie pod właściwymi zakładkami „Polityka prywatności” oraz „Polityka Cookies”.

Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych za pomocą Strony. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ems-poland.com lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby EMS Poland wskazany w § 1 Regulaminu.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu a w przypadku osób prawnych nazwę oraz adres siedziby i dane kontaktowe osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu), a także zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

EMS Poland dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Użytkownika, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, EMS Poland powiadomi użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny.

O rezultacie rozpatrzenia reklamacji EMS Poland powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, zwłaszcza jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez EMS Poland lub zmiany obowiązującego prawa.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. EMS Poland poinformuje użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, w przypadku zaś braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada przykładowo następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między klientem a sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d) może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное юридическое уведомление относится к веб-сайту компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (далее также именуемой "мы"). Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к оттиску нашего веб-сайта.

Если вы заходите на этот сайт или посещаете его, вы принимаете следующие условия. Если вы не согласны с ними, пожалуйста, не используйте этот сайт.

Ограниченная ответственность:

Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и служит для представления компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A. и/или линейки предлагаемых ею продуктов и услуг. Тем не менее, информация на этом сайте не заменяет собой никаких текущих указаний в руководстве по эксплуатации изделия или инструкции по применению.

Некоторые продукты и приложения доступны не для всех стран. Если вам нужна дополнительная информация о наличии продукции в вашей стране, обратитесь к местному дилеру.


E.M.S. Electro Medical Systems S.A. не дает никаких гарантий полноты или точности информации, представленной на нашем сайте. Мы не несем никакой ответственности за содержание этого сайта и за любые действия, предпринятые на основе представленной информации. Любые ошибки или упущения в содержании сайта не могут быть использованы против E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Мы оставляем за собой право изменять, обновлять, дополнять или удалять информацию на нашем сайте полностью или частично без предварительного уведомления и по своему усмотрению.  

 

С помощью этого сайта вы можете ссылаться на другие сайты, которые не находятся под контролем компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Мы не контролируем характер, содержание и доступность этих сайтов. Включение любых ссылок не обязательно подразумевает рекомендацию или одобрение мнений, выраженных на них.

Авторское право:

Оформление этого сайта и все опубликованные на нем сведения, включая, но не ограничиваясь, информацию о продукции, фотографии, статьи, защищены законом об авторском праве.

Любое копирование или распространение, полное или частичное, осуществляется только с письменного разрешения компании E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Вы можете распечатать или загрузить на локальный жесткий диск отрывки только для информационных целей, но не для коммерческого использования.

Все права защищены.

YASAL BİLDİRİM

YASAL BİLDİRİM

Bu Yasal Uyarı, E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (bundan böyle "biz" olarak da anılacaktır) web sitesi için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizin künyesine bakın.

Bu web sitesine erişir veya ziyaret ederseniz, aşağıdaki koşulları kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayın.

Sınırlı Sorumluluk:

Bu web sitesinde verilen bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve E.M.S. Electro Medical Systems S.A. şirketini ve/veya sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak içindir. Ancak, bu web sitesindeki bilgiler herhangi bir ürün kılavuzu veya kullanım talimatının yerine geçmez.

Bazı ürünler ve uygulamalar tüm ülkeler için mevcut değildir. Ülkenizdeki ürün mevcudiyeti hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. web sitemizde sağlanan bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermez. Bu web sitesinin içeriği ve sağlanan bilgilere dayanarak yapılan herhangi bir işlem için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Web sitesinin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik E.M.S. Electro Medical Systems S.A. aleyhine kullanılamaz.

Web sitemizdeki bilgileri önceden haber vermeksizin ve kendi takdirimize bağlı olarak tamamen veya kısmen değiştirme, güncelleme, tamamlama veya silme hakkımızı saklı tutarız.  

Bu web sitesi aracılığıyla E.M.S. Electro Medical Systems S.A.'nın kontrolü altında olmayan diğer web sitelerine bağlantı verebilirsiniz. Bu sitelerin niteliği, içeriği ve kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, mutlaka bir tavsiye anlamına gelmez veya içlerinde ifade edilen görüşleri onaylamaz.

Telif hakkı:

Bu web sitesinin düzeni ve ürün bilgileri, resimler, makaleler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yayınlanan tüm ayrıntılar telif hakkı yasasıyla korunmaktadır.

Tamamen veya kısmen herhangi bir kopyalama veya dağıtım, E.M.S. Electro Medical Systems S.A.'nın yazılı onayına tabidir.

Ticari bir kullanım için değil, yalnızca bilgi amaçlı olarak yazdırabilir veya yerel bir sabit diske indirebilirsiniz.

Tüm hakları saklıdır.

AVISO LEGAL

El presente Aviso Legal se aplica al sitio web de E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (en lo sucesivo, "nosotros"). Para más detalles, consulte el pie de imprenta de nuestro sitio web.Si accede o visita este sitio web, acepta las siguientes condiciones. Si no está de acuerdo, le rogamos que no utilice este sitio web.

Responsabilidad limitada:

La información proporcionada en este sitio web tiene fines meramente informativos y de presentación de la empresa E.M.S. Electro Medical Systems S.A. y/o de su línea de productos y servicios ofrecidos. Sin embargo, la información contenida en este sitio web no sustituye cualquier aviso actual de un manual de producto o instrucciones de uso.

Algunos productos y aplicaciones no están disponibles para todos los países. Si necesita más información sobre la disponibilidad de productos en su país, póngase en contacto con su distribuidor local. E.M.S. Electro Medical Systems S.A. no garantiza la integridad ni la exactitud de la información proporcionada en nuestro sitio web. No asumimos ninguna responsabilidad por el contenido de este sitio web ni por las acciones que se lleven a cabo sobre la base de la información proporcionada.

Cualquier error u omisión en el contenido del sitio web no podrá ser utilizado en contra de E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Nos reservamos el derecho de modificar, actualizar, complementar o eliminar la información de nuestro sitio web en su totalidad o en parte sin previo aviso y a nuestra libre discreción.    A través de este sitio web puede enlazar con otros sitios web que no están bajo el control de E.M.S. Electro Medical Systems S.A.  

No tenemos ningún control sobre la naturaleza, el contenido y la disponibilidad de dichos sitios. La inclusión de cualquier enlace no implica necesariamente una recomendación o aprobación de las opiniones expresadas en ellos.

Derechos de autor:

El diseño de este sitio web, y todos los detalles publicados en él, incluyendo pero no limitado a, información de productos, imágenes, artículos están protegidos por la ley de derechos de autor. Cualquier copia o distribución, total o parcial, está sujeta a la aprobación por escrito de E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Puede imprimir o descargar a un disco duro local extractos sólo con fines informativos y no para un uso comercial.

Todos los derechos reservados. ‍

MENTION LÉGALE

Le présent avis juridique s'applique au site web d'E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (ci-après dénommé "nous"). Pour plus de détails, veuillez vous référer aux mentions légales de notre site web. Si vous accédez à ce site web ou le visitez, vous acceptez les conditions suivantes. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez ne pas utiliser ce site web.

Responsabilité limitée :

Les informations fournies sur ce site web le sont à titre purement informatif et pour présenter la société E.M.S. Electro Medical Systems S.A. et/ou sa gamme de produits et services offerts. Toutefois, les informations contenues dans ce site ne remplacent pas les notices d'utilisation des produits ou les instructions d'utilisation.

Certains produits et applications ne sont pas disponibles dans tous les pays. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la disponibilité des produits dans votre pays, veuillez contacter votre revendeur local. E.M.S. Electro Medical Systems S.A. ne garantit pas l'exhaustivité ou l'exactitude des informations fournies sur son site web. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ce site et à toute action entreprise sur la base des informations fournies.

Toute erreur ou omission dans le contenu du site web ne peut être utilisée contre E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Nous nous réservons le droit de modifier, mettre à jour, compléter ou supprimer les informations de notre site web, en tout ou en partie, sans préavis et à notre entière discrétion.    

Ce site Web vous permet d'accéder à d'autres sites Web qui ne sont pas contrôlés par E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Nous n'avons aucun contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de ces sites. L'inclusion de liens n'implique pas nécessairement une recommandation ou une approbation des opinions exprimées sur ces sites.

Droits d'auteur :

La présentation de ce site Web et tous les détails qui y sont publiés, y compris, mais sans s'y limiter, les informations sur les produits, les images et les articles, sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. Toute copie ou distribution, en tout ou en partie, est soumise à l'approbation écrite d'E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Vous pouvez imprimer ou télécharger sur un disque dur local des extraits à des fins d'information uniquement et non pour un usage commercial.

Tous droits réservés.

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Detta juridiska meddelande gäller för webbplatsen för E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (nedan även kallat "vi"). För mer information, vänligen se vår webbplats fältet "Impressum".

Om du besöker eller använder den här webbplatsen accepterar du följande villkor. Om du inte godkänner, använd inte webbplatsen.

Begränsat ansvar:

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och för att presentera E.M.S. Electro Medical Systems S.A. -företaget och/eller dess produkt- och tjänsteutbud. Informationen på denna webbplats ersätter dock inte gällande bruksanvisningar eller information som medföljer våra produkter.

Vissa produkter och applikationer är inte tillgängliga i alla länder. Om du behöver mer information om produkttillgänglighet i ditt land, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. lämnar inga garantier för fullständigheten eller riktigheten av informationen på webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet på denna webbplats och för eventuella åtgärder som vidtas på grundval av den information som tillhandahålls. Inga fel eller utelämnanden i webbplatsens innehåll kan användas mot E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, uppdatera, komplettera eller ta bort informationen på webbplatsen helt eller delvis utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten på dessa webbplatser. Att vi länkar till en webbplats innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett godkännande av de åsikter som uttrycks på dessa webbplatser.

Upphovsrätt:

Webbplatsens layout och all information som publiceras på den, inklusive men inte begränsat till produktinformation, bilder och artiklar, skyddas av upphovsrättslagen.

Kopiering eller distribution, helt eller delvis, förutsätter skriftligt godkännande av E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Du får skriva ut eller ladda ner extrakt till en lokal hårddisk endast för informationsändamål och inte för kommersiellt bruk.

Alla rättigheter förbehållna.

AVISO LEGAL

O presente Aviso Legal aplica-se ao sítio Web da E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (doravante também designada por "nós"). Para mais informações, consulte a impressão do nosso sítio Web.

Ao aceder ou visitar este sítio Web, o utilizador aceita as seguintes condições. Se não concordar, não utilize este sítio Web.

Responsabilidade limitada:

As informações fornecidas neste sítio Web têm um carácter meramente informativo e de apresentação da empresa E.M.S. Electro Medical Systems S.A. e/ou da sua linha de produtos e serviços oferecidos. No entanto, as informações contidas neste sítio Web não substituem qualquer aviso atual de um manual de produto ou de instruções de utilização.

Alguns produtos e aplicações não estão disponíveis para todos os países. Se necessitar de mais informações sobre a disponibilidade dos produtos no seu país, contacte o seu revendedor local.

A E.M.S. Electro Medical Systems S.A. não oferece garantias quanto à integridade ou exatidão das informações fornecidas no nosso sítio Web. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo deste sítio Web e por quaisquer acções tomadas com base nas informações fornecidas. Quaisquer erros ou omissões no conteúdo do sítio Web não podem ser utilizados contra a E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Reservamo-nos o direito de alterar, atualizar, complementar ou eliminar as informações do nosso sítio Web, no todo ou em parte, sem qualquer aviso prévio e à nossa inteira discrição.  

 

Através deste sítio Web, é possível estabelecer ligações a outros sítios Web que não estão sob o controlo da E.M.S. Electro Medical Systems S.A. . Não temos qualquer controlo sobre a natureza, o conteúdo e a disponibilidade desses sítios. A inclusão de quaisquer hiperligações não implica necessariamente uma recomendação ou endossa as opiniões expressas nos mesmos.

Direitos de autor:

A apresentação deste sítio Web e todos os pormenores nele publicados, incluindo, entre outros, informações sobre produtos, imagens e artigos, estão protegidos pela lei dos direitos de autor.

Qualquer cópia ou distribuição, no todo ou em parte, está sujeita a uma aprovação por escrito da E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Pode imprimir ou descarregar para um disco rígido local extractos apenas para fins informativos e não para uso comercial.

Todos os direitos reservados.

LAILLINEN ILMOITUS

Tämä oikeudellinen ilmoitus koskee E.M.S. Electro Medical Systems S.A.:n (jäljempänä myös "me") verkkosivustoa. Lisätietoja on verkkosivujemme painatuksessa.

Jos käytät tai vierailet tällä verkkosivustolla, hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Rajoitettu vastuu:

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot ovat puhtaasti informatiivisia ja esittelevät E.M.S. Electro Medical Systems S.A. -yhtiötä ja/tai sen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot eivät kuitenkaan korvaa mitään tuotteen käyttöohjeen tai käyttöohjeen voimassa olevaa ilmoitusta.

Jotkin tuotteet ja sovellukset eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Jos tarvitset lisätietoja tuotteiden saatavuudesta maassasi, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. ei anna mitään takuita verkkosivustollamme annettujen tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Emme ota mitään vastuuta tämän verkkosivuston sisällöstä emmekä mistään toimista, jotka on tehty annettujen tietojen perusteella. Sivuston sisällössä olevia virheitä tai puutteita ei voida käyttää E.M.S. Electro Medical Systems S.A:ta vastaan.

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa, päivittää, täydentää tai poistaa verkkosivustollamme olevia tietoja kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta.  

 

Tämän verkkosivuston kautta voit linkittää muille verkkosivustoille, jotka eivät ole E.M.S. Electro Medical Systems S.A.:n hallinnassa. Emme voi valvoa näiden sivustojen luonnetta, sisältöä ja saatavuutta. Linkkien sisällyttäminen sivustoon ei välttämättä tarkoita suositusta tai niiden sisältämien näkemysten tukemista.

Tekijänoikeus:

Tämän verkkosivuston ulkoasu ja kaikki siinä julkaistut tiedot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotetietoihin, kuviin ja artikkeleihin, ovat tekijänoikeuslain suojaamia.

Kopiointi tai jakelu, kokonaan tai osittain, edellyttää E.M.S. Electro Medical Systems S.A.:n kirjallista hyväksyntää.

Voit tulostaa tai ladata paikalliselle kiintolevylle otteita vain tiedoksi eikä kaupalliseen käyttöön.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Юридична інформація

Це офіційне повідомлення стосується веб-сайту EMS Electro Medical Systems SA (надалі також іменується «ми»). Для отримання додаткової інформації зверніться до вихідних даних нашого веб-сайту.

Якщо Ви отримуєте доступ до цього сайту або відвідуєте його, Ви приймаєте наступні умови. Якщо Ви не згодні, будь ласка, не використовуйте цей сайт.

Обмежена відповідальність:

Інформація, надана на цьому веб-сайті, призначена виключно для ознайомлення та представлення компанії E.M.S. Electro Medical Systems S.A. та/або її лінійки продуктів і послуг, що пропонуються. Однак інформація на цьому веб-сайті не замінює жодного поточного повідомлення про інструкцію з експлуатації або інструкцію з використання продукту.

Деякі продукти та програми доступні не для всіх країн. Якщо Вам потрібна додаткова інформація про доступність продукту у Вашій країні, зверніться до місцевого дилера.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. не надає жодних гарантій щодо повноти та точності інформації, наданої на нашому веб-сайті. Ми не несемо жодної відповідальності за зміст цього веб-сайту та за будь-які дії, здійснені на основі наданої інформації. Будь-які помилки або упущення у змісті веб-сайту не можуть бути використані проти компанії E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Ми залишаємо за собою право змінювати, оновлювати, доповнювати або видаляти інформацію на нашому веб-сайті повністю або частково без будь-якого попереднього повідомлення та на власний розсуд.  

На цьому веб-сайті Ви можете перейти за посиланням на інші веб-сайти, які не перебувають під контролем E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Ми не контролюємо характер, зміст і доступність цих сайтів. Включення будь-яких посилань не обов'язково означає рекомендацію або схвалення поглядів, висловлених на них.

Авторське право:

Макет цього веб-сайту і вся інформація, опублікована на ньому, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про продукти, фотографії, статті, захищені законом про авторське право.

Будь-яке копіювання або розповсюдження, повне або часткове, підлягає письмовому дозволу E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Ви можете роздрукувати або завантажити на локальний жорсткий диск витяги лише в інформаційних цілях, а не для комерційного використання.

Всі права захищені.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto právní upozornění se vztahuje na webové stránky společnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (dále také "my"). Další podrobnosti naleznete v tiráži našich webových stránek.

Pokud vstoupíte na tyto webové stránky nebo je navštívíte, souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Omezená odpovědnost:

Informace uvedené na těchto webových stránkách mají čistě informační charakter a slouží k prezentaci společnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. a/nebo její řady nabízených produktů a služeb. Informace na těchto webových stránkách však nenahrazují žádné aktuální upozornění na návod k výrobku nebo návod k použití.

Některé produkty a aplikace nejsou dostupné ve všech zemích. Pokud potřebujete další informace o dostupnosti výrobků ve vaší zemi, obraťte se na místního prodejce.

Společnost E.M.S. Electro Medical Systems S.A. neposkytuje žádné záruky za úplnost nebo přesnost informací uvedených na našich webových stránkách. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za jakékoli kroky podniknuté na základě poskytnutých informací. Jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek nelze použít proti společnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Vyhrazujeme si právo informace na našich webových stránkách zcela nebo částečně měnit, aktualizovat, doplňovat nebo mazat, a to bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení.  

 

Prostřednictvím těchto webových stránek máte možnost odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. . Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Autorská práva:

Uspořádání těchto webových stránek a všechny údaje na nich zveřejněné, mimo jiné informace o produktech, obrázky a články, jsou chráněny autorským právem.

Jakékoli kopírování nebo šíření, celé nebo po částech, podléhá písemnému souhlasu společnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Výpisky můžete vytisknout nebo stáhnout na místní pevný disk pouze pro informační účely, nikoli pro komerční použití.

Všechna práva vyhrazena.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Toto právne upozornenie sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (ďalej aj "my"). Ďalšie podrobnosti nájdete v tiráži našej webovej stránky.

Ak vstúpite na túto webovú stránku alebo ju navštívite, súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

Obmedzená zodpovednosť:

Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia výlučne na informačné účely a na prezentáciu spoločnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. a/alebo jej radu ponúkaných produktov a služieb. Informácie na tejto webovej stránke však nenahrádzajú žiadne aktuálne upozornenie na návod na použitie výrobku alebo návod na použitie.

Niektoré produkty a aplikácie nie sú dostupné pre všetky krajiny. Ak potrebujete ďalšie informácie o dostupnosti výrobkov vo vašej krajine, obráťte sa na miestneho predajcu.

Spoločnosť E.M.S. Electro Medical Systems S.A. neposkytuje žiadne záruky za úplnosť alebo presnosť informácií uvedených na našej webovej stránke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky a za akékoľvek kroky vykonané na základe poskytnutých informácií. Akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu webovej stránky nemožno použiť proti spoločnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Vyhradzujeme si právo meniť, aktualizovať, dopĺňať alebo vymazávať informácie na našich webových stránkach vcelku alebo čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia.  

 

Prostredníctvom tejto webovej stránky máte možnosť odkazovať na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A. . Nemáme žiadnu kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Umiestnenie akýchkoľvek odkazov nemusí nevyhnutne znamenať odporúčanie alebo podporu názorov vyjadrených na týchto stránkach.

Autorské práva:

Usporiadanie tejto webovej stránky a všetky údaje na nej uverejnené, okrem iného informácie o produktoch, obrázky a články, sú chránené autorským zákonom.

Akékoľvek kopírovanie alebo šírenie, či už vcelku alebo po častiach, podlieha písomnému súhlasu spoločnosti E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Výňatky môžete vytlačiť alebo stiahnuť na miestny pevný disk len na informačné účely a nie na komerčné použitie.

Všetky práva vyhradené.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παρούσα Νομική Σημείωση ισχύει για τον ιστότοπο της EMS Electro Medical Systems SA (εφεξής καλούμενη επίσης ως «εμείς»). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αποτύπωμα της ιστοσελίδας μας.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμένης ευθύνης:

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και για την παρουσίαση της εταιρείας EMS Electro Medical Systems SA ή/και της σειράς προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Ωστόσο, οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε τρέχουσα ειδοποίηση ενός εγχειριδίου προϊόντος ή οδηγιών χρήσης.

Ορισμένα προϊόντα και εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμα για όλες τις χώρες. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Η EMS Electro Medical Systems SA δεν παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και για τυχόν ενέργειες που έγιναν με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι της EMS Electro Medical Systems Α.Ε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε, να συμπληρώσουμε ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την ελεύθερη διακριτική μας ευχέρεια.  

 

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της EMS Electro Medical Systems Α.Ε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ούτε υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς.

Πνευματική ιδιοκτησία:

Η διάταξη αυτού του ιστότοπου και όλες οι λεπτομέρειες που δημοσιεύονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών προϊόντων, εικόνων, άρθρων προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε αντιγραφή ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει, υπόκειται σε γραπτή έγκριση από την EMS Electro Medical Systems Α.Ε.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για εμπορική χρήση.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

AVERTISMENT LEGAL

Această Notă legală se aplică site-ului web al E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (denumit în continuare și "noi"). Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați amprenta site-ului nostru web.

Dacă accesați sau vizitați acest site, acceptați următoarele condiții. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Răspundere limitată:

Informațiile furnizate pe acest site au un scop pur informativ și de prezentare a companiei E.M.S. Electro Medical Systems S.A. și/sau a liniei de produse și servicii oferite de aceasta. Cu toate acestea, informațiile de pe acest site web nu înlocuiesc nicio notificare curentă a unui manual de produs sau instrucțiuni de utilizare.

Unele produse și aplicații nu sunt disponibile pentru toate țările. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră, vă rugăm să contactați dealerul local.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. nu oferă nicio garanție pentru caracterul complet sau acuratețea informațiilor furnizate pe site-ul nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul acestui site web și pentru orice acțiuni întreprinse pe baza informațiilor furnizate. Orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului web nu pot fi folosite împotriva E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza, completa sau șterge informațiile de pe site-ul nostru, integral sau parțial, fără notificare prealabilă și la libera noastră discreție.  

Prin intermediul acestui site web aveți posibilitatea de a vă conecta la alte site-uri web care nu se află sub controlul E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Nu avem niciun control asupra naturii, conținutului și disponibilității acestor site-uri. Includerea oricărui link nu implică în mod necesar o recomandare sau aprobarea opiniilor exprimate în cadrul acestora.

Drepturi de autor:

Configurația acestui site și toate detaliile publicate pe acesta, inclusiv, dar fără a se limita la, informații despre produse, imagini, articole sunt protejate de legea drepturilor de autor.


Orice copiere sau distribuire, integrală sau parțială, este supusă unei aprobări scrise din partea E.M.S. Electro Medical Systems S.A.


Puteți tipări sau descărca pe un hard disk local extrase doar în scop informativ și nu pentru o utilizare comercială.


Toate drepturile rezervate.

ЗАКОННО УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящото правно уведомление се отнася за уебсайта на E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (наричан по-долу "ние"). За повече подробности, моля, вижте отпечатъка на нашия уебсайт.

Ако получите достъп до или посетите този уебсайт, вие приемате следните условия. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте този уебсайт.

Ограничена отговорност:

Информацията, предоставена на този уебсайт, е с чисто информационна цел и представя компанията E.M.S. Electro Medical Systems S.A. и/или нейната гама от продукти и предлагани услуги. Въпреки това информацията на този уебсайт не замества актуалното известие за ръководство за употреба на продукта или инструкция за употреба.

Някои продукти и приложения не са налични за всички държави. Ако имате нужда от допълнителна информация за наличността на продукта във вашата страна, моля, свържете се с местния си търговец.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. не дава никакви гаранции за пълнотата или точността на информацията, предоставена на нашия уебсайт. Не поемаме никаква отговорност за съдържанието на този уебсайт и за действия, предприети въз основа на предоставената информация. Всички грешки или пропуски в съдържанието на уебсайта не могат да бъдат използвани срещу E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Запазваме си правото да променяме, актуализираме, допълваме или изтриваме информацията на нашия уебсайт изцяло или частично без предварително уведомление и по наша преценка.  

 

Чрез този уебсайт имате възможност да се свързвате с други уебсайтове, които не са под контрола на E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и достъпността на тези сайтове. Включването на каквито и да било връзки не означава непременно препоръка или одобрение на изразените в тях мнения.

Авторско право:

Оформлението на този уебсайт и всички публикувани в него данни, включително, но не само, информация за продукти, снимки, статии, са защитени от закона за авторското право.

Всяко копиране или разпространение, цялостно или частично, подлежи на писмено одобрение от страна на E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Можете да отпечатвате или изтегляте на локален твърд диск само за информационни цели, а не за търговска употреба.

Всички права запазени.

Juridisk meddelelse

Denne juridiske meddelelse gælder for hjemmesiden for E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (i det følgende også kaldet "vi"). For yderligere oplysninger henvises til aftrykket på vores hjemmeside.

Hvis du tilgår eller besøger denne hjemmeside, accepterer du følgende betingelser. Hvis du ikke er enig, bedes du undlade at bruge denne hjemmeside.

Begrænset ansvar:

Oplysningerne på dette websted er udelukkende til informationsformål og til præsentation af virksomheden E.M.S. Electro Medical Systems S.A. og/eller dens sortiment af produkter og tjenester, der tilbydes. Oplysningerne på dette websted erstatter dog ikke nogen aktuel meddelelse i en produktmanual eller brugsanvisning.

Nogle produkter og applikationer er ikke tilgængelige i alle lande. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om produkttilgængelighed i dit land, bedes du kontakte din lokale forhandler.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. giver ingen garantier for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der gives på vores hjemmeside. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af denne hjemmeside og for eventuelle handlinger, der foretages på grundlag af de givne oplysninger. Eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet af hjemmesiden kan ikke bruges mod E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Vi forbeholder os ret til at ændre, opdatere, supplere eller slette oplysningerne på vores hjemmeside helt eller delvist uden forudgående varsel og efter vores frie skøn.  

 

Via denne hjemmeside kan du linke til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af E.M.S. Electro Medical Systems S.A. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse hjemmesider. Inkluderingen af eventuelle links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtte til de synspunkter, der udtrykkes på dem.

Copyright:

Layoutet på denne hjemmeside og alle detaljer, der offentliggøres på den, herunder men ikke begrænset til produktinformation, billeder og artikler, er beskyttet af loven om ophavsret.

Enhver kopiering eller distribution, helt eller delvist, er betinget af en skriftlig godkendelse fra E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

Du må udskrive eller downloade uddrag til en lokal harddisk udelukkende til informationsformål og ikke til kommerciel brug.

Alle rettigheder forbeholdes.

LEGAL NOTICE

This Legal Notice applies to the website of E.M.S. Electro Medical Systems S.A. (hereinafter also referred to as “we”). For further details, please refer to the imprint of our website.

If you access or visit this website you accept the following conditions. If you do not agree, please do not use this website.

Limited Liability:

The information provided on this website is purely for informational purposes and for presenting E.M.S. Electro Medical Systems S.A. company and/or its line of products and services offered. However, the information on this website does not replace any current notice of a product manual or instruction for use.

Some products and applications are not available for all countries. If you need any further information about product availability in your country, please contact your local dealer.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A. provides no warranties for the completeness or accuracy of the information provided on our website. We accept no liability for the content of this website and for any actions taken on the basis of the information provided. Any errors or omissions in the content of the website cannot be used against E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

We reserve the right to amend, update, supplement or delete the information on our website in whole or in part without any prior notice and in our free discretion.  
 
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of E.M.S. Electro Medical Systems S.A.  We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Copyright:

The layout of this website, and all details published on it, including but not limited to, products information, pictures, articles are protected by copyright law.
Any copying or distribution, in whole or in part, is subject to a written approval by E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
You may print or download to a local hard disk extracts for information purposes only and not for a commercial use.
All rights reserved.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.